Telefon   606 265 587   Telefon 71 727 62 19

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspirują nas marzenia, motywują cele

Ulga termomodernizacyjna. Co i jak?

Ulga termomodernizacyjna, która wprowadzona została z początkiem 2019 roku dedykowana dla właścicieli domów jednorodzinnych ma zachęcić do aktywnego działania w środowisko i ekologię. Co ciekawe umożliwia ona inwestorowi z tytułu tejże zwrot z podatku rozliczanego w ramach PIT.

Kto skorzysta na odliczeniu?

Na odliczeniu skorzysta każdy podatnik rozliczający się na podstawie PIT-36, PIT-37, PIT36L lub PIT-28, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i opłacającego podatek:

  • na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej),
  • według stawiki 19% podatku,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

waga z fabryką

Jakich budynków ulga dotyczy?

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tych wydatków, które są związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych tylko w już istniejących budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych. Nie dotyczy nieruchomości i nie jest ulgą budowlaną. Dlatego wszyscy ci, którzy budują dom, nie mogą z niej skorzystać.

Ile wynosi limit?

Odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej można nawet 100% wydatków. Jednak kwota nie może być wyższa niż 53 000 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur. Z tym, że suma wszystkich inwestycji związanych z termomodernizacją w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych dotyczy tylko tych, których podatnik jest współ, lub właścicielem. W tym przypadku, gdy współwłaścicieli jest dwóch (np. mąż i żona), którzy pozostają we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przysługują dwie niezależne ulgi z kwotą maksymalną wydatków po 53 000 zł każda. Natomiast, aby takie odliczenie uzyskać, należy uzyskać dochód, który na to pozwala. Limit jest tak skonstruowany, że dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Jak udokumentować wydatki?

Warunkiem, który pozwoli na skorzystanie z ulgi jest właściwa dokumentacja. Czyli wystawione faktury na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z przeprowadzoną termomodernizacją. Należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez tych podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia VAT. Za kwotę wydatku uważana będzie kwota wraz z podatkiem VAT, ale tylko wówczas, gdy podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie można odliczyć wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie umowy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Jak również odliczenie nie podlegają wydatki w części, a w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

ocena działania ciepła


rysunek przestawiający remont domu

Wymagane terminy

Czas i okres dokonywania odliczeń. Wydatki należy rozliczać na bieżąco, osobno na każdy rok, w deklaracji rocznej PIT. Jeżeli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Inwestycje rozpoczęte przez 2019 rokiem.Tego typu odliczenie stosuje się również do inwestycji rozpoczętej przezd 1 stycznia 2019 roku, które zostanie zakończone po 31 grudnia 2018r., jednak nie później niż w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W tym wypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od 1 stycznia 2019r. Do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czas realizacji premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że gdy np. rozpoczęcie przedsięwzięcia, czyli pierwszy wydatek, nastąpi w roku 2019, to zakończenie inwestycji powinno nastąpić nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Natomiast jeżeli przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w terminie, wówczas kwoty poprzednio odliczone należy dodać do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Materiały budowlane, urządzenia, usługi - ulga termomodernizacyjna:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
1. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
2. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
3. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
5. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
6. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
7. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
9. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
10. pompa ciepła wraz z osprzętem;
11. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
12. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
13. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
14. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi - ulga termomodernizacyjna:

1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.Opracował: Marek Bachorski-Rudnicki

Partnerzy Kulczyccy Group